ЕТИЧЕН КОДЕКС

. Публикувана в ОБУЧЕНИЕ

ЕТИЧЕН     КОДЕКС

ЗА     ПОВЕДЕНИЕ НА   СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДГ

   ,,ЕДЕЛВАЙС“ гр.ЕТРОПОЛЕ

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1.Настоящият   кодекс определя етичните правила на поведение на служителите в ДГ ,,Еделвайс,, и има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на служителите,както   и да повиши престижа на управлението.

ЧЛ.2.ДГ,,Еделвайс,, се стреми към постигане на:

-Полезност на общественото подпомагане на обществено-икономическото развитие на страната ни

-Обществено признание-създаване на   привлекателна визия на ДГ

-Максимални резултати във възпитателно-образователната работа

-Колегиални отношения-изграждане на взаимноприемливи отношения   между всички членове на организацията и отношение на доверие и сътрудничество с родителската общност

ЧЛ.3.Дейността на учителите,служителите и работниците от ДГ,,Еделвайс,, се осъществява при спазване принципите на:

-Законност,лоялност,честност,безпристрастност,прозрачност,отговорност и отчетност

-Компетентност,ефективност,изпълнителност,вежливост и политическа неутралност

ЧЛ.4.Всеки работещ в ДГ,,Еделвайс,, е длъжен да изпълнява   функциите си по най-ефективен начин като:

-Следва поведение,което не накърнява престижа на ДГ,както при изпълнение на служебните си задължения,така и в своя обществен и личен живот

-Осъществява действия,предлага и взема решения,водещи до укрепване на доверието към детското заведение

-Изпълнява възложените му функции   и осъществява дейността си компетентно,обективно и добросъвестно,като се стреми   непрекъснато да подобрява работата си в интерес на гражданите и защитава интересите на ДГ

ЧЛ.5.Служителите трябва да имат подходящ външен вид,отговарящ на работната обстановка и съответстващ на общоприетите   норми.

РАЗДЕЛ   II

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕЦАТА,КОЛЕГИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ

ЧЛ.6.Учителят,служителят и работникът зачитат правата на всички деца,колеги,родители и граждани,независимо от тяхната идеологическа,расова,религиозна и етническа принадлежност,като се въздържат от дискриминационни действия и показват добро възпитание,уважение   и   внимателно отношение към всички.

ЧЛ.7.Учителят ,служителят и работникът са длъжни да имат поведение,което не провокира конфликтни   ситуации.

ЧЛ.8.Учителят,служителят и работникът са длъжни да изпълняват своите задължения законосъобразно,своевременно и точно,добросъвестно и безпристрастно.Те са длъжни да предоставят необходимата информация при спазване на действащото законодателство.

ЧЛ.9.Учителят,служителят и работникът са длъжни да спазват данните и личната информация,станали им известни при или по повод изпълнението на служебните им задължения.

ЧЛ.10.Използването на информация,придобита във връзка с изпълнението на служебните задължения за лични облаги,е абсолютно забранено.Служителите са задължени да пазят служебната тайна.

ЧЛ.11.Учителят,служителят и работникът отговарят на поставените им въпроси и изпълняват поставените им задачи,съгласно длъжностната си характеристика,като при необходимост пренасочват проблемите към съответното компетентно лице.

ЧЛ.12.(1) В своите колегиални взаимоотношения учителите,служителите и работниците се ръководят от принципите на лоялност,взаимно уважение и сътрудничество.

(2)Учителят,служителят и работникът нямат право да уронват доброто име или да поставят под съмнение професионализма на колегите си чрез неуместни изявления или действия.

(3)Недопустимо е отправянето на обиди между учители,служители и работници,както и дискриминационни прояви в отношенията помежду им.

ЧЛ.13.Учителят,служителят и работникът е длъжен да помага на колегите си за изпълнение на техните служебни задължения в рамките на своята компетентност и функции.

ЧЛ.14.Учителят,служителят и работникът е длъжен да се съобразява със специфичната уязвимост на всяко дете.

ЧЛ.15.Учителят,служителят и работникът е длъжен да създаде безопасна и здравословна среда,която стимулира социалното,емоционалното и физическото развитие на дете.

ЧЛ.16.Учителят,служителят или работникът се отнася с децата,техните родители и гражданите с нужното уважение,като не накърнява достойнството им,не нарушава правата им и не ги дискриминира.

ЧЛ.17.Служителите нямат право да агитират на работното си място в полза на политически партии или за религиозни цели.

 

РАЗДЕЛ III

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

ЧЛ.18.Учителите,служителите и работниците подпомагат ръководството на детското заведение,проявявайки висок професионализъм,безпристрастност и активност,както при разработването и провеждането на политиката на МОН,така и при осъществяването на неговите правомощия.

ЧЛ.19.При изпълнение на своите задължения,учителят,служителят се придържа към лоялно поведение и почтеност в действията си,като създава увереност у ръководителя,че може да му се довери и да разчита на него.

ЧЛ.20.Учителят,служителят и работникът изпълнява задълженията си честно и безпристрастно,като не допуска пристрастия да му влияят.

ЧЛ.21.Учителят,служителят или работникът следва да противодейства на корупционни прояви,които биха уронили престижа и доброто име на детското заведение.

ЧЛ.22.Всеки един от учителите,служителите и работниците може да ползва имуществото,документите и информацията на детското заведение само за осъществяване на служебните задължения.

                                                  

РАЗДЕЛ IV

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ,СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ

ЧЛ.23.Учителят,служителят или работникът е длъжен да следва поведение,съобразено със законите,с общоприетите морални норми и общочовешки ценности,както и да не уронва престижа на детското заведение и да пази авторитета на институцията,която представя.

ЧЛ.24.Учителят,служителят или работникът се стреми   да не предизвиква с поведението си конфликтни ситуации,а при възникването на такива,се стреми да ги преустанови или разреши,като запазва спокойствие,контролира емоциите и действията си и не допуска участие в скандали и прояви,несъвместими с добрите нрави.

ЧЛ.25.Учителят,служителят или работникът трябва да бъде честен и точен по отношение на всякакви финансови въпроси,имащи отношение към професионалните взаимоотношения.

ЧЛ.26.Учителят,служителят или работникът не може да извършва дейности,забранени от закона,както и да получава приходи от забранени със закон дейности.

ЧЛ.27.Учителят,служителят или работникът се стреми към повишаване на своя професионализъм и квалификация чрез придобиване на нови знания и умения,свързани с длъжността му.

РАЗДЕЛ V

КОНФЛИКТ НА  ИНТЕРЕСИ

ЧЛ.28.Когато на учителя,служителя или работника е възложена задача,чието изпълнение може да доведе до конфликт на интереси,той е задължен своевременно да информира директора.

ЧЛ.29.Учителят,служителят или работникът не трябва да използва своето служебно положение за осъществяване на свои лични или семейни интереси.

ЧЛ.30.Учителят,служителят или работникът,който е напуснал детското заведение,няма право да се възползва,да злоупотребява или да изнася информация,която му е станала известна поради или във връзка с длъжността,която е заемал.

                                                            

РАЗДЕЛ     VI

МОРАЛНИ   ОТГОВОРНОСТИ     КЪМ     ОБЩЕСТВОТО

ЧЛ.31.Работещите с деца трябва да   предлагат услуги,за които притежават необходимата компетентност,квалификация и правоспособност.

ЧЛ.32.Колективът на детското заведение трябва да създаде сигурна обществена среда,в която детето да получава адекватни здравни грижи,храна,подслон,възпитание и обучение.

ЧЛ.33.Колективът на детското заведение да съдейства за създаване на социални програми за осигуряване необходимата подкрепа на детето и на лицата,които се грижат за него.

ЧЛ.34.Колективът на детското заведение трябва да работи за развитие личността на детето,на неговите таланти,умствени и физически способности.

ЧЛ.35.Колективът на детското заведение трябва да подпомага подготовката на детето за отговорен живот в свободно общество,в духа на мир и разбирателство.

РАЗДЕЛ     VII

заключителни разпоредби

ЧЛ.36.Настоящият Етичен кодекс е разработен въз основа на стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферата на образованието и влиза в сила от датата на утвърждаването му.

ЧЛ.37.При първоначално постъпване на работа всеки един учител,служител или работник   е длъжен да се запознае с разпоредбите на настоящия кодекс.

ЧЛ.38.При неспазване нормите на поведение,съдържащи се в Етичния кодекс,всеки учител,служител или работник носи дисциплинарна отговорност,съгласно Кодекса на труда.

НАСТОЯЩИЯТ     ЕТИЧЕН КОДЕКС     Е   УТВЪРДЕН   ОТ ДИРЕКТОРА   НА ДГ,,ЕДЕЛВАЙС,,!