• 601695.JPG
  • DSCN0484.JPG
  • DSCN0607.JPG
  • IMG_0458.JPG
  • Picture149.JPG
  • Picture174.JPG
  • Picture177.JPG
  • SV107854.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе кв.8

тел: 0720-6-22 44

       0720-6-23 36

GSM: 0887098860

Директор-Татяна Асенова Маринова

Счетоводител-Галя Цветолюбова Павлова

Домакин –Виолета Борисова Стефанова

ШАБЛОН

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

        Предмет: 

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

КРАЕН СРОК
за  получаване на документацията

До 16:00 часа на 7.11.2014 г.

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 16:00 часа на 18.11.2014 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 19.11.2014 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180,

Лице за приемане на оферти:

Отговорни лица за подаване на информация:

Покажи брой
Заглавие Дата на създаване Посещения
Становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя 25 Януари 2015 122
Решенията по чл. 38 за завършване на процедурите 25 Януари 2015 142
Решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие 25 Януари 2015 122
Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки; 25 Януари 2015 125
Рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях 25 Януари 2015 132
Разясненията по документациите за участие 25 Януари 2015 7490
Публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях 25 Януари 2015 135
Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях 25 Януари 2015 119
Предварителните обявления 25 Януари 2015 132
Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление 25 Януари 2015 138
Одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това 25 Януари 2015 103
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор 25 Януари 2015 120
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка 25 Януари 2015 104
Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания 25 Януари 2015 111
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите 25 Януари 2015 119
Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки 25 Януари 2015 122
Документациите за участие в процедурите 25 Януари 2015 132
Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях 25 Януари 2015 135
Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях 25 Януари 2015 119
Вътрешните правила по чл. 8б 25 Януари 2015 132
Всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г. 25 Януари 2015 145